Danh ngôn song ngữ Friends are born, not made. Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-friends-are-born-not-made-ban-be-duoc-sinh-ra-khong-phai-duoc-tao-ra/

ideaDanh ngôn song ngữ

Friends are born, not made.

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

Danh ngôn song ngữ
Friends are born, not made.
Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

Related Posts