Danh ngôn song ngữ Lead, follow, or get out of the way. Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-lead-follow-or-get-out-of-the-way-lanh-dao-phuc-tung-hoac-cuon-xeo/

ideaDanh ngôn song ngữ

Lead, follow, or get out of the way.

Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.

Danh ngôn song ngữ
Lead, follow, or get out of the way.
Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.lanh-dao-phuc-tung-hoac-cuon-xeo

Related Posts