Danh ngôn song ngữ The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-the-more-that-you-read-the-more-things-you-will-know-the-more-that-you-learn-the/

ideaDanh ngôn song ngữ

The more that you read, the more things you will know.

The more that you learn, the more places you’ll go.

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều thứ.

Bạn càng học nhiều, bạn càng đến nhiều nơi.

Danh ngôn song ngữ
The more that you read, the more things you will know.
The more that you learn, the

Related Posts