Danh ngôn song ngữ Three can keep a secret, if two of them are dead. Ba người có thể giữ được bí mật

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-three-can-keep-a-secret-if-two-of-them-are-dead-ba-nguoi-co-the-giu-duoc-bi-mat/

ideaDanh ngôn song ngữ

Three can keep a secret, if two of them are dead.

Ba người có thể giữ được bí mật, nếu hai người đã chết.

Danh ngôn song ngữ
Three can keep a secret, if two of them are dead.
Ba người có thể giữ được bí mật

Related Posts