Danh ngôn song ngữ Well done is better than well said. Làm giỏi vẫn hơn là nói hay.

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-well-done-is-better-than-well-said-lam-gioi-van-hon-la-noi-hay/

ideaDanh ngôn song ngữ

Well done is better than well said.

Làm giỏi vẫn hơn là nói hay.

Danh ngôn song ngữ
Well done is better than well said.
Làm giỏi vẫn hơn là nói hay.lam-tot-tot-hon-la-noi-hay

Related Posts