Danh ngôn song ngữ You can’t create experience, you undergo it. Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạ

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-you-cant-create-experience-you-undergo-it-ban-khong-the-tao-ra-kinh-nghiem-ba/

ideaDanh ngôn song ngữ

You can’t create experience, you undergo it.

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn phải trải qua nó.

Danh ngôn song ngữ
You can’t create experience, you undergo it.
Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạ

Related Posts