Nói lái tên Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :)) VINH Vinh long –

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-ten-noi-lai-ten-dung-de-troll-khen-dua-ban-than-vinhvinh-long/

08f70 fuNói lái tên

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

VINH

Vinh long – vong linh

Vinh tồ – vô tình

Vinh sô – vô sinh

Vinh sệ – vệ sinh

Vinh lị – linh vị

Vinh tệ – vệ tinh

Vinh ti – tinh vi

Vinh bệ xăng – băng vệ sinh (from: Nhựt vinh)


08f70 fu cùng danh mục

LỘC

Lộc đập – độc lập

Lộc man – mộc lan

Lộc bão – lão bộc

Lộc đồn – l** độc

Lộc căng – lông c*c (from Văn Dương)
PHƯƠNG

Phương vi – vương phi

Phương thẩm – thương phẩm

Phương tản – tương phản

Phương trô – phô trương

Phương nát – phát nương (chặt cây cỏ)

Phương trên giàn – phang trên giường

Phương to tấn – ph*n to tướng (from Thanh Bình)
THẮNG

Thắng vanh – thanh vắng

Thắng mét – mắng thét

Thắng giải – d*i thẳng
SƠN

Sơn đơ – đơn sơ

Sơn trạch – sạch trơn

Sơn cốt – cơn sốt

xe lớn – Sơn lé


PHƯỢNG

Phượng dũng – phụng dưỡng

Phượng thạm – phạm thượng

Đại trượng phu – Phượng đ* trai
VIỆT

Việt thiếp đi – đi viết thiệp

Việt bĩnh – vĩnh biệt

Việt dong – diệt vong

Việt lú – liệt vú

Việt dương lật – liệt d**ng v*t
NHI

Mẫn Nhi – mĩ nhân

Vẫn Nhi – vĩ nhân

Nhi sã – nha sĩ

Nhi giận – dị nhân

Nhi tránh – nhanh trí

Nhi tiên trà – nhà tiên tri

Nhi diễn – dĩ nhiên

Nhi téo – Nhéo ti


QUYÊN

Quyên nhả – quả nhiên

Quyên ngán – nguyên quán

Ứ Lan Quyên – ứ liên quan

Quyên kiếp nhân dã – quả kiếp nhân duyên

Quyên van 2 họ – quan viên 2 họ

Quyên thi – quy thiên

Quyên ty – quy tiên

Quyên kiết – kiên quyết

Quyên lân – liên quân
CHIẾN

Chiến cứng – chứng kiến

Chiến túy – chí tuyến

Chiến im – chim yến

Chú thợ điện – Chiến thợ đ*

Chiến xong thịt – Ch** xong thiến

Chiến đi bó – biến đi ch*

Chiến đo -…

Chiến thó -…


Nói lái tên
Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

VINH
Vinh long –

Related Posts