Nói lái tên Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :)) YẾN Yến con đa –

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-ten-noi-lai-ten-dung-de-troll-khen-dua-ban-than-yenyen-con-da/

08f70 fuNói lái tên

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

YẾN

Yến con đa – á con điên

Yến cô ta (Kota) – á cô tiên


08f70 fu cùng danh mục

LỘC

Lộc đập – độc lập

Lộc man – mộc lan

Lộc bão – lão bộc

Lộc đồn – l** độc

Lộc căng – lông c*c (from Văn Dương)
PHƯƠNG

Phương vi – vương phi

Phương thẩm – thương phẩm

Phương tản – tương phản

Phương trô – phô trương

Phương nát – phát nương (chặt cây cỏ)

Phương trên giàn – phang trên giường

Phương to tấn – ph*n to tướng (from Thanh Bình)
THẮNG

Thắng vanh – thanh vắng

Thắng mét – mắng thét

Thắng giải – d*i thẳng
SƠN

Sơn đơ – đơn sơ

Sơn trạch – sạch trơn

Sơn cốt – cơn sốt

xe lớn – Sơn lé


PHƯỢNG

Phượng dũng – phụng dưỡng

Phượng thạm – phạm thượng

Đại trượng phu – Phượng đ* trai
HẢI

Hải giạn – giải hạn

Hải cối – hối cải

Hải dớ – hở d**

Hải dóng – hỏng d**

Hải dưới – hưởi d**
NGÂN

Ngân nhệ – nghệ nhân

Ngân dư – ngư dân

Ngân du – ngu dân

Ngân tử – tân ngữ

Ngân đù – ng* đ**

Ngân *a – Ân nghĩa

Vũ Ngân – vẫn ng* (from minh đức)
PHONG

Phong ú – phú ông

Phong nú – phú nông

Ku Phong – công phu

Phong ki – phi công

Phong si – song phi

Phong sương – song phương

Phong tù – phòng tu – tòng phu

Cản Phong – phản công

Đi-ếm Phong – đóng phim

Tính Phong – phóng t*nh

Phong lẩn – ph** lỏng (from Minh Đức)

Phong củ – c* phỏng (from Minh Đức)


VIỆT

Việt thiếp đi – đi viết thiệp

Việt bĩnh – vĩnh biệt

Việt dong – diệt vong

Việt lú – liệt vú

Việt dương lật – liệt d**ng v*t
Nói lái tên
Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

YẾN
Yến con đa –

Related Posts