Trước khi trở thành đệ nhất gian, không ngờ Tào Tháo từng có hành động anh hùng đến vậy

Tào Tháo đã từng mượn Thất tinh bảo đao của Tư đồ Vương Doãn để ám sát Đổng Trác. Tuy thích sát không thành, lại bị truy nã, nhưng hành động này của Tào Tháo đã khiến ông vang danh thiên hạ, được chư hầu nể trọng.

Tào Tháo (155-2

Tào Tháo đã từng mượn Thất tinh bảo đao của Tư đồ Vương Doãn để ám sát Đổng Trác. Tuy thích sát không thành, lại bị truy nã, nhưng hành động này của Tào Tháo đã khiến ông vang danh thiên hạ, được chư hầu nể trọng.

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Sinh ra trong thời bình và lớn lên trong thời loạn, Tào Tháo đã chứng kiến toàn bộ quá trình hủ bại của triều đình nhà Hán.

Năm Trung Bình thứ sáu đời Hán Linh đế (năm 189), Linh đế chết, Đổng Trác vào Kinh, phế Thiếu đế Lưu Biện làm Hoằng Nông vương, lập Lưu Hiệp lên ngôi Hoàng đế, đó là Hán Hiến đế. Kinh đô lập tức đại loạn.

Lúc này, Tào Tháo đang ở trong triều, giữ chức Điển quân Hiệu úy, một trong tám Úy của đội quân Tây Viên. Quân Tây Viên do Hán Linh đế thành lập tháng 8 năm Trung Bình thứ năm (188 sau CN), gần như quân cận vệ của triều đình. 

Đổng Trác cũng biết Tào Tháo là người có tài, nên đề bạt ông ta lên chức Kiêu kỵ Hiệu úy, ngỏ ý cùng mưu việc lớn (dục dữ kế sự). Tuy nhiên, Tào Tháo, bấy lâu nhìn cảnh Đổng Trác lộng quyền coi chuyện phế lập vua như chơi nên vô cùng căm phẫn.

Mượn bảo đao hành thích Đổng Trác

Tào Tháo và Viên Thiệu đều là cấm quân hiệu úy của triều đình. Viên Thiệu do trước đây phản đối Đổng Trác phế đế, sớm đã bị đuổi ra khỏi Lạc Dương, đóng quân tại Bột Hải, sau khi Ngũ Phu bị Đổng Trác giết hại, ông căm giận Đổng Trác chuyên quyền, không thể dung nhẫn, lệnh cho người đưa mật thư cho tư đồ Vương Doãn, trách tư đồ rằng thân là trọng thần của triều đình thì không thể trừng mắt nhìn Đổng Trác hành ác mà vẫn mặc kệ, khuyên ông dẫn đầu lập mưu tính kế, cùng nhau thảo phạt ác tặc. 

Lúc đó Đổng Trác đang dò xét quần thần, Vương Doãn do đó trong lòng lo như lửa đốt, vì muốn tránh sự nghi ngờ của Đổng Trác, ông dùng việc chúc tụng sinh nhật làm lý do, mời những vị quan mà mình tín nhiệm đến nhà, bí mật lập mưu trừ hại Đổng Trác. Tào Tháo là vị khách không mời mà đến.

Tuy nhiên, mọi người bàn bạc nhiều mà lại không có kế sách khả thi nên cùng khóc nức nở. Lúc này, Tào Tháo dũng cảm bước ra, nguyện ý mượn nhờ một thanh bảo đao tổ truyền cực kỳ sắc bén của nhà Vương Doãn, một mình đi trước thích sát Đổng Trác. 

Tào Tháo nói, bản thân mình bao lâu nay một mực trước mặt lấy lòng Đổng Trác, kỳ thực là muốn nhẫn nhục chờ thời, lấy được tín nhiệm của Đổng Trác, đợi thời cơ tốt diệt trừ quốc tặc. Đến nay, Đổng Trác đối với ông mười phần tín nhiệm, lưu ông lại bên thân, ông có thể ra vào tướng phủ của Đổng Trác bất kỳ lúc nào, tức là có thể trực tiếp đến nhà Đổng Trác tìm thời cơ giết hắn. 

Vương Doãn nghe vậy rất vui mừng, không tiếc thanh bảo đao chút nào, lập tức đưa cho Tào Tháo. Lý do Tào Tháo phải đi mượn Thất tinh bảo đao để ám sát, bởi vì Đổng Trác lúc nào cũng mặc trong người bộ áo giáp phòng thân, đao kiếm bình thường không làm gì được, mà Tư đồ Vương Doãn lại có một thanh Thất tinh bảo đao chém sắt, chém đá như chém bùn. Nên Tào Tháo muốn mượn để ám sát Đổng Trác.

Mặc dù sau khi Ngũ Phu thất bại, mất đi sinh mệnh, Đổng Trác đã đề phòng cảnh giác, phòng vệ nghiêm mật, nhưng Tào Tháo vẫn dám tự mình đi hành thích Đổng Trác, chỉ dựa vào điểm này, có thể thấy Tào Tháo tuyệt đối không phải kẻ tham sống sợ chết, mà là nghĩa dũng song toàn, có dũng có mưu, là một anh hùng có thể cơ trí ứng biến.

Sau khi mượn được Thất tinh bảo đao, Tào Tháo mang theo bảo đao, đi vào tướng phủ hầu phụng Đổng Trác, do có mưu kế thích sát, nên Tào Tháo bèn đến chậm hơn một chút, vì việc này, Đổng Trác bèn truy vấn Tào Tháo vì sao lại đến trễ. Tào Tháo nhanh trí nói rằng bởi vì con ngựa mình cưỡi quá gầy ốm rồi, đi quá chậm.

Đổng Trác thấy ông trả lời không hề do dự như vậy, mới không cảnh giác, gọi Lã Bố – nghĩa tử vừa mới nhận, đi chọn một con ngựa tốt tặng cho Tào Tháo. Tào Tháo thấy kẻ có thực lực nhất là Lã Bố đã rời khỏi Đổng Trác, Đổng Trác lại vì quá to béo nằm xuống nghỉ ngơi, thế là chớp thời cơ rút đao, đang lúc chuẩn bị hành thích Đổng Trác thì Đổng Trác lại phát hiện qua tấm gương, thế là hỏi Tào Tháo, muốn làm gì đây? Tào Tháo lập tức tùy cơ ứng biến, thay đổi thành quỳ xuống dâng tặng bảo đao cho Đổng Trác. Thực chất Tào Tháo biết rõ trong lòng, Đổng Trác có sức lực rất lớn, Ngũ Phu chính là thất bại vì lý do này. Hơn nữa Lữ Bố cũng chọn xong ngựa tốt, lập tức quay trở về rồi.

Do đúng là Thất tinh bảo đao, Tào Tháo chỉ mới rút ra, chứ chưa hạ thủ, lời nói cũng trôi chảy không một chút sơ hở, nên Đổng Trác tuy rằng trong lòng sinh nghi, cũng chỉ có cách không biểu lộ tức giận, bảo Lã Bố đem ngựa cho ông. Tào Tháo thấy ngựa trong tay, bèn lập tức ra quyết định, lừa Đổng Trác rằng muốn thử ngựa, vội vàng đánh roi cưỡi ngựa, tháo chạy khỏi cung, muốn về quê hương chiêu tập nghĩa quân, hiệu lệnh các nơi chư hầu, cùng nhau thảo phạt ác tặc.

Nhờ bị truy nã, Tào Tháo được vang danh thiên hạ

Đổng Trác thấy Tào Tháo tháo chạy, chứng tỏ là ông muốn thích sát hắn, thế là cực kỳ tức giận, mượn danh nghĩa thiên tử lệnh toàn quốc viết thông báo truy bắt Tào Tháo. Hơn nữa còn treo thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu. Nếu giúp Tào Tháo tháo chạy hoặc che giấu, thì đồng tội với Tào Tháo. Tào Tháo muốn thoát được bị bắt, trừ phi được trời giúp.

Khi Tào Tháo chạy đến huyện Trung Mâu, bị huyện lệnh Trần Cung nhận ra, bắt ông vào ngục. Nếu như Trần Cung tham thưởng nghìn vàng và tước vị vạn hộ hầu thì sẽ áp giải ông đến kinh thành nhận thưởng, có lẽ Tào Tháo sẽ mất mạng. Tuy nhiên vào thời điểm đó, hành động thích sát Đổng Trác của tào Tháo được muôn dân ủng hộ, là hành động thuận thiên lý, hợp nhân tâm, ông được quan địa phương giúp đỡ. 

Lúc này Trần Cung hỏi Tào Tháo rằng: “Ta nghe nói thừa tướng hậu đãi ngươi, sao ngươi lại tự chuốc lấy vạ vào thân?” Tháo nói: “Ngươi như chim sẻ biết đâu được chí chim hồng! Đã bắt được ta thì cứ đem nộp mà lãnh thưởng.” 

Trần Cung bèn đuổi tất cả lính canh bên cạnh đi rồi bảo Tháo rằng: “Ông đừng coi thường tôi. Tôi đây không phải là bọn tục lại đâu, cũng vì chưa gặp được chủ đấy thôi.” 

Tháo nói: “Ông cha ta, đời đời ăn lộc nhà Hán. Nếu ta không biết nghĩ cách báo quốc, có khác gì giống muông thú! Ta phải hạ mình thờ Ðổng Trác là muốn tìm cơ hội thuận tiện giết nó. Nay việc không xong, cũng là ý trời!” 

Trần Cung nói: “Mạnh Đức (tên tự Tào Tháo) chuyến này muốn đi đâu?”

Tháo nói: “Ta sẽ về cố hương, phát lời kêu gọi, kêu gọi tất cả chư hầu trong thiên hạ khởi binh giết Ðổng Trác. Ðó là sở nguyện của ta.” Cuối cùng Trần Cung quyết định bỏ đi chức quan huyện lệnh, mạo hiểm nguy cơ đồng tội bị truy bắt, muốn cùng Tào Tháo khởi nghĩa.

Tào Tháo tuy rằng thích sát thất bại, nhưng vô tình cũng là đem nghĩa cử của Tào Tháo công bố cho toàn quốc, một cách tự nhiên đã khiến cho nghĩa cử của Tào Tháo giành được nhân tâm của thiên hạ. Chính như vậy ông đã giành được sự hưởng ứng và ủng hộ của các quan lại và các chư hầu toàn quốc, thuận lợi hình thành nên liên minh chư hầu sau đó.

Trong việc này, Tào Tháo do thuận thiên ứng nhân, nên có được cái lợi thiên thời và nhân hòa một cách tự nhiên.

Khải Minh biên tập

Nguồn: chanhkien