CREATIVE AGENCY

IDEAS,CREATIVE,PRODUCTION

01.

Research

Tiếp cận, nghiên cứu thấu hiểu khách hàng và yêu cầu.

02.

Idea & Concept

Định hình concept và ý tưởng giải pháp cho bài toán

03.

Design & Production​

Thực thi sáng tạo nội dung theo yêu cầu của khách hàng.

04.

Support​

Chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.